เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 30 พ.ย. ฟิลิปปี 2:1-11

การที่เปาโลหนุนใจให้มี “ความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน” (ข้อ 2) ถ้าคุณเป็นผู้นำในคริสตจักร คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในการบริหารจัดการคริสตจักรอย่างไร? หรือถ้าคุณเป็นสมาชิก คุณจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คำสอนนี้เป็นจริงในคริสตจักรได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *