วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2 โครินธ์ 5:13 “เห็นแก่พระเจ้า”

เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริต เราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้า
หรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย

Q1 ทำไมเปาโลจึงดำเนินชีวิต 2 แบบ ทั้ง “อย่างคนเสียจริต” และ “อย่างคนปกติ”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ….” และ “เพื่อ…”)
Q2 คุณจะนำแนวทางการดำเนินชีวิตของเปาโลมาใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 47-48   1 ยอห์น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *