วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม ฟีลิปปี 4:11 “เรียนรู้ที่จะพอใจ”

ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น

Q1 คำว่า “ไม่ได้บ่น” และ “มีฐานะอย่างไรก็ตาม” เกี่ยวข้องกับ “เรียนรู้ที่จะพอใจ” อย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 4:13 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้คุณ “เรียนรู้ที่จะพอใจ” กับ “ชีวิตที่คุณเป็น” และ “ชีวิตที่คุณมี” ในวันนี้อย่างไร?
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:13 “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 8-10        3 ยอห์น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *