วันพุธที่ 13 ธันวาคม เพลงคร่ำครวญ 3:24 “มีความหวัง”

จิตใจของข้าพเจ้าว่า
‘พระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์’

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เยเรมีย์ (ผู้เขียนหนังสือเพลงคร่ำครวญ) ยัง “มีความหวัง” แม้รู้ว่าชนชาติอิสราเอลกำลังจะถูกทำลายโดยชนชาติบาบิโลน? (ดู เพลงคร่ำครวญ 3:31-32 ประกอบ)
Q2 คุณกำลัง “หมดหวัง” ในเรื่องใดอยู่ พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณ “มีความหวัง” ขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไร?
หมายเหตุ: เพลงคร่ำครวญ 3:31-32  ด้วยว่าพระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิตย์ดอก  แม้พระองค์ทรงกระทำให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะทรงพระกรุณา ตามความรักมั่นคงอันล้นเหลือของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 12-14        วิวรณ์ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *