วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ลูกา 2:7 คริสตมาส VII – “รางหญ้า”

นาง (มารีย์) จึงประสูติบุตรชายหัวปี (พระเยซูคริสต์)
เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม

Q1 การมาบังเกิดใน “รางหญ้า” สะท้อนให้เห็นถึง “ความถ่อมใจ” และ “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อเราทุกๆ คนอย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 2:6-7 ประกอบ)
Q2 คุณได้เตรียม “รางหญ้า (จิตใจ)” ของคุณสำหรับ “วันคริสตมาส” ที่จะมาถึงอย่างไร?
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 2:6-7  “ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ฮาบากุก 1-3          วิวรณ์ 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *