วันศุกร์ที่ 12 มกราคม สดุดี 91:1-2 “ที่ลี้ภัย”

ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
จะทูลพระเจ้าว่า
“ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 4 ประการ ที่ทำให้ผู้เขียนสดุดีตอนนี้เลือกที่จะ “ลี้ภัย” ในพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำเหล่านี้)

  1. ที่……………………………………………………. 2. ใน…………………………………………………….
  2. และ………………………………………………… 4. ผู้ที่……………………………………………………

Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ที่มีอยู่ในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 29-30     มัทธิว 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *