วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 1 พงศาวดาร 16:10-11 “แสวงหา”

จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์
ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีดิ์
จงแสวงพระเจ้า และพระกำลังของพระองค์  แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป

Q1 คำว่า “จงอวด” “ผู้แสวงหา” “จงแสวงพระเจ้า” “แสวงพระพักตร์” และ “เรื่อยไป” แสดงให้เห็นถึง “ท่าทีในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า” อย่างไร? (ดู มัทธิว 6:33 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 6:33 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       ปฐมกาล 49-50   มัทธิว 13:31-58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *