วันจันทร์ที่ 22 มกราคม โรม 8:26 “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย
เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร
แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา
ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

Q1 “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ที่ทรงกระทำต่อผู้ที่เชื่อทุกๆ คน ที่เปาโลได้พูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้คือสิ่งใด?
Q2 สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำเพื่อคุณ จะเป็น “พลัง” ให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 4-6       มัทธิว 14:22-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *