วันอังคารที่ 30 มกราคม เอเฟซัส 3:20 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ”

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์
กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ (
1)
ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา (2)

Q1 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ” ต้องอาศัยความจริง 2 ประการคือ (1) การอธิษฐาน และ (2) ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยมีเป้าหมายคือสิ่งใด?
Q2 คำพูดที่ว่า “ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 23-24    มัทธิว 20:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *