วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2 โครินธ์ 4:18 “สิ่งที่มองไม่เห็น”

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ (สิ่งของในโลกนี้)
แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น (ชีวิตนิรันดร์)
เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน (สิ่งของในโลกนี้)
แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ (ชีวิตนิรันดร์)

Q1 ทำไมเปาโลจึงหนุนใจเราที่เป็นผู้ที่เชื่อให้ดำเนินชีวิต โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่ “สิ่งของที่มองไม่เห็น” มากกว่า “สิ่งของที่มองเห็นอยู่”? (ดู ลูกา 12:20 ประกอบ)
Q2 ทำอย่างไรที่คุณจะให้ความสำคัญกับ “สิ่งของที่มองไม่เห็น” เป็นอันดับแรกก่อน “สิ่งของที่มองเห็นอยู่”?
มายเหตุ : ลูกา 12:20  แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 29-30    มัทธิว 21:23-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *