วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:4 “ความรัก I”

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “คุณลักษณะของความรักที่ดี” อย่างน้อย 5 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า คุณขาดและต้องการคุณลักษณะของความรักที่ดีอันใดบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมคุณลักษณะของความรักที่ดีนั้นๆ ให้กับคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       เลวีนิติ 8-10     มัทธิว 25:31-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *