วันพุธที่ 7 มีนาคม มาระโก 11:24 “จงเชื่อ”

เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด
จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงให้ “หลักการในการอธิษฐาน” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 คุณจะนำหลักการใน “การอธิษฐาน” จากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในคำอธิษฐานของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 3-4   มาระโก 10:32-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *