วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม ยอห์น 14:27 “สันติสุข”

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย

Q1 “สันติสุขของพระเยซูคริสต์” ทำให้ “ใจของเรา” ที่เป็นผู้ที่เชื่อเป็นอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า อย่า)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” และ “อุปสรรค” ที่มีอยู่ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 19-21   ลูกา 2:25-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *