วันอังคารที่ 27 มีนาคม สดุดี 119:11 “สะสมพระดำรัส”

ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์

Q1 คำว่า “สะสมพระดำรัส” เกี่ยวข้องกับ “การไม่ทำบาป” อย่างไร?  (ดู สดุดี 119:105 ประกอบ)
Q2 คิดถึง “ข้อพระคัมภีร์ประจำใจ” ในชีวิตของคุณ พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของคุณผ่านพระคัมภีร์ข้อนั้นอย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 119:105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 1-3    ลูกา 4:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *