วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:31-32 “ใจ”

จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน
และการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด
และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน
เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น

Q1 “ใจ” แบบไหนที่ผู้ที่เชื่อ “ไม่ควรจะมี” และ “ใจ” แบบไหนที่ผู้ที่เชื่อ “ควรจะมี” ในชีวิต
Q2 “ใจ” แบบไหนที่คุณต้องการจะ “กำจัด” ออกจากชีวิตของคุณ และ “ใจ” แบบไหนที่คุณต้องการ “ให้มีขึ้น” ในชีวิตของคุณ  อธิษฐานทูลขอจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 15-16   ยอห์น 3:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *