วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน สดุดี 100:4-5 “โมทนาและสรรเสริญ”

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา
และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ
จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์
เพราะพระเจ้าประเสริฐ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
และความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

Q1 ผู้เขียนสดุดีให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 3 ประการ ที่เราควรจะเข้าไปนมัสการพระเจ้าด้วย “คำโมทนา” และ “การสรรเสริญ” (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้สำหรับ “การนมัสการพระเจ้า” ในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันอาทิตย์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 32-33   ยอห์น 18:19-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *