วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม อิสยาห์ 49:15-16 “ไม่ลืม”

“ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง
และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ

แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า
ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา
กำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ

Q1 คำว่า “แม้ว่าคนเหล่านี้ (แม่) ยังลืม (ให้นมลูก) ได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เยเรมีย์ 31:3 ประกอบ)
Q2 คำว่า “เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา” ช่วยให้คุณมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เยเรมีย์ 31:3 “พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 46-48   กิจการ 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *