วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 9:26-27 “ทุบตีร่างกาย”

ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม
แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ
เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว
ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่เปาโลต้อง “ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ” (ฝึกฝนชีวิต) อยู่เสมอ? (สังเกตคำหลังคำว่า “โดยมี” “เพราะเกรงว่า”)
Q2 คุณต้อง “ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ” (ฝึกฝนชีวิต) ในด้านใดบ้าง เพื่อจะเป็นคนที่ใช้การได้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            สดุดี 51-53          โรม 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *