วันพุธที่ 1 สิงหาคม 1 โครินธ์ 15:17 “ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย”

และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา
ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน

Q1 การที่พระเยซูคริสต์ “ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย” มีผลต่อ “ความเชื่อ” และ “การกระทำบาป” ของผู้ที่เชื่ออย่างไร? (ดู โรม 6:5-6 ประกอบ)
Q2 “การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์” มีส่วนเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 6:5-6 5 เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 6 เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 57-59   โรม 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *