วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2 โครินธ์ 4:17 “กำลังใจ”

เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น
จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้

Q1 คำว่า “ศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” สร้าง “กำลังใจ” ให้กับเปาโลในการต่อสู้และเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร? (ดู ยอห์น 14:2-3 ประกอบ)
Q2 คำว่า “ประเดี๋ยวเดียวนั้น” และ “หาที่เปรียบไม่ได้” สร้าง “กำลังใจ” ให้คุณในการเผชิญหน้าและต่อสู้กับความทุกข์ลำบากที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร?
หมายุเหตุ: ยอห์น 14:2-3 2 ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย 3 เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 25-26       2 โครินธ์ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *