วันเสาร์ที่ 1 มกราคม โยชูวา 1:6 “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะกระทำให้ชนชาตินี้รับแผ่นดินนั้น
เป็นมรดก ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้เขา

Q1 ทำไมพระเจ้าจึงต้อง “ออกคำสั่ง – จง” ให้โยชูวาเข้มแข็งและกล้าหาญ? (ดู โยชูวา 1:1-2 ประกอบ)
Q2 คำพูดที่ว่า “ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้เขา” มีผลต่อ “แผนการต่างๆ” ที่คุณตั้งใจจะทำในอาทิตย์นี้ / เดือนนี้ / เดือนหน้า และภายในปีนี้อย่างไร?
หมายเหตุ: โยชูวา 1:1-2 1 อยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ้นชีวิตแล้ว พระเจ้าตรัสกับโยชูวาบุตรนูนรองโมเสสว่า 2 “โมเสสผู้รับใช้ของเรา สิ้นชีวิตแล้ว ฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ ทั้งเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดไปยังแผ่นดิน ซึ่งเรายกให้แก่เขาทั้งหลาย คือแก่คนอิสราเอล

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 1-3         มัทธิว 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *