วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม มัทธิว 6:33 “แสวงหา”

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรม
ของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

Q1 คำว่า “ก่อน” สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีใน “การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” (การครอบครองของพระเจ้า) และ “ความชอบธรรมของพระองค์” (ความดีงามของพระเจ้า) ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างไร?
Q2 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? โดยเฉพาะในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ วันที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อเราจะได้ใช้เวลานมัสการในพระนิเวศน์ของพระองค์(คริสตจักร)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 4-6         มัทธิว 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *