วันจันทร์ที่ 3 มกราคม สดุดี 46:10 “จงนิ่งเสีย”

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า
เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”

Q1 อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้
Q2 ใช้เวลานี้อยู่นิ่งๆ กับพระเจ้า ฟังเสียงของพระเจ้า พูดคุยกับพระองค์ และอธิษฐานมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวิตกกังลไว้กับพระองค์ (ดู ฟีลิปปี 4:6-7 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:6-7 6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ 7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 7-9         มัทธิว 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *