วันอังคารที่ 4 มกราคม สดุดี 119:9 “รักษาทางของตน”

หนุ่มๆ จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์

Q1 คำว่า “รักษาทางของตนให้บริสุทธิ์” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ระแวดระวังตามพระวจนะ” อย่างไร? (ดู ฮีบรู 4:12 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ เพื่อ “รักษาชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์” อย่างไร?
หมายเหตุ: ฮีบรู 4:12 เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 10-12     มัทธิว 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *