วันพุธที่ 5 มกราคม ยากอบ 4:8 “เข้าใกล้พระเจ้า”

ท่านทั้งหลาย@จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน
คนบาปทั้งหลายเอ๋ย @จงชำระมือให้สะอาด
และคนสองใจ @จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์

Q1 ยากอบได้บอกถึง “เคล็ดลับ” 3 ประการ ที่จะทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น คืออะไรบ้าง?
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดที่เป็น “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง ใช้เวลานี้อธิษฐานของกำลัง และการปลดปล่อยจากพระเจ้า เพื่อคุณจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 13-15     มัทธิว 5:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *