วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม สดุดี 1:2 “ทั้งกลางวันและกลางคืน”

แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า
เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

Q1 “ความปีติยินดี” มีความเกี่ยวข้องกับ “การภาวนาพระธรรมของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู สดุดี 119:1 ประกอบ)
Q2 คำว่า “ทั้งกลางวันและกลางคืน” ช่วยให้คุณเห็นถึง “ความสำคัญ” ในการใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ การใคร่ครวญ และการอธิษฐานในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 119:1 บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 16-17     มัทธิว 5:27-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *