วันศุกร์ที่ 7 มกราคม โยชูวา 24:31 “ตลอดสมัย” (ตลอดชีวิต)

คนอิสราเอลได้@ปรนนิบัติพระเจ้า@ตลอดสมัยของโยชูวา
และ@ตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา
และ@ด้ทราบถึงพระราชกิจซึ่งพระเจ้าทรงกระทำเพื่ออิสราเอล

Q1 คำว่า “ปรนนิบัติ” “ได้ทราบถึงพระราชกิจซึ่งพระเจ้าทรงกระทำ” และ “ตลอดสมัย” (ตลอดชีวิต) ช่วยให้เราเห็นถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อจะ “รักษาความสัมพันธ์” ระหว่างคุณกับพระเจ้าให้คงอยู่ “ตลอดชีวิต” ของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 18-19     มัทธิว 6:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *