วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม มัทธิว 6:6 “ห้องชั้นใน”

ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว
จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ
และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน

Q1 คำว่า “ห้องชั้นใน” “เปิดประตู” และ “ในที่ลี้ลับ” เกี่ยวข้องกับ “การอธิษฐาน” อย่างไร? (อ่าน มัทธิว 6:5 ประกอบ)
Q2 คุณจะสร้าง “ห้องชั้นใน” ให้เกิดขึ้นใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 6:5 “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็น เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 23-24     มัทธิว 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *