วันจันทร์ที่ 10 มกราคม ฮีบรู 13:9 “คำสอนต่างๆ ที่แปลกๆ”

อย่าหลงไปตามคำสอนต่างๆ ที่แปลกๆ
เพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ
ไม่ใช่ด้วยอาหารการกิน ซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลย

Q1 คำว่า “พระคุณ” มีส่วนช่วยให้เราไม่หลงไปกับ “คำสอนต่างๆ ที่แปลกๆ” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 2:8 ประกอบ)
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณดูว่า คุณมี “คำสอนต่างๆ ที่แปลกๆ” ที่ทำให้คุณ “สงสัย” ในความเชื่อ / ในความรอด / ในคำสอนของพระคัมภีร์ มากน้อยแค่ไหน? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้าในการที่จะต่อสู้กับคำสอนผิดๆ เหล่านั้น
หมายเหตุ: เอเฟซัส 2:8 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 25-26     มัทธิว 8:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *