วันอังคารที่ 11 มกราคม วิวรณ์ 3:20 “เคาะอยู่ที่ประตู”(ใจ)

นี่แน่ะ เรา (พระเยซู) ยืนเคาะอยู่ที่ประตู (ใจ)
ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู @เราจะเข้าไปหาผู้นั้น
และ@จะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา

Q1 พระเยซูทรงมี “พระประสงค์” ในการ “เคาะอยู่ที่ประตู” (ใจ) ของเราอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 วันนี้คุณรู้แล้ว่า “พระเยซูทรงยืนเคาะอยู่ที่ประตู (ใจ) ของคุณทุกวัน” คุณจะตอบสนองต่อการเคาะของพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 27-28     มัทธิว 8:18-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *