วันพุธที่ 12 มกราคม สดุดี 91:1-2 “ที่ลี้ภัย”

ผู้ที่อาศัยอยู่ณ @ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่@ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
จะทูลพระเจ้าว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และ@ป้อมปราการของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ @ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”

Q1 ผู้เขียนสดุดีตอนนี้ “เลือกที่จะลี้ภัย” ในพระเจ้า โดยให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 4 ประการ เพราะพระเจ้าทรงเป็นอะไรในชีวิตของเขา?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ที่มีอยู่ในชีวิตขณะนี้อย่างไร? (ดู สดุดี 27:1 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 27:1 พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 29-30     มัทธิว 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *