วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม อิสยาห์ 41:13 “ความหวาดกลัว”

เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า
ยุดมือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า”

Q1 คำพูดที่ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์” “พระเจ้าของเจ้า” และ “เราจะช่วยเจ้า” เกี่ยวข้องกับคำว่า “อย่ากลัวเลย” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปต่อสู้กับ “ความหวาดกลัว” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู โยชูวา 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: โยชูวา 1:9 เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 31-32     มัทธิว 9:18-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *