วันศุกร์ที่ 14 มกราคม กิจการ 17:11 “สูงกว่า”

ยิวชาวเมืองนั้น (เมืองเบโรอา) มีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา
ด้วยเขา@มีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า
@และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน @หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่

Q1 อะไรคือ สิ่งที่ทำให้จิตใจของชาวมืองเบโรอา “สูงกว่า” จิตใจของชาวเมืองเธสะโลนิกา? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำแบบอย่าง “จิตใจของชาวเมืองเบโรอา” มาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 33-35     มัทธิว 10:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *