วันเสาร์ที่ 15 มกราคม เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 “อย่ากลัว & อย่าขยาด”

@ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า @พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย
@พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว
@หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”

Q1 โมเสสได้หนุนใจโยชูวาในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ว่า “ไม่ต้องกลัว” “ไม่ต้องขยาด” โดยบอกถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” อย่างน้อย 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ถ้าคุณกำลัง “เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ” ในชีวิต (การเรียน การทำงาน ชีวิตครอบครัว รวมถึงการรับใช้ ฯลฯ) พระคัมภีร์ตอนนี้จะมีส่วนช่วยให้ “การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ” เหล่านั้นให้สำเร็จอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 36-38     มัทธิว 10:16-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *