วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม โรม 12:1 “ถวายตัว”

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้@โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์
@เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์@และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
@ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

Q1 เปาโลได้ให้เหตุผลใน “การถวายตัว” แด่พระเจ้าไว้อย่างน้อย 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ และทบทวนว่า มีอุปสรรคอะไรที่ทำให้คุณไม่สามารถ “ถวายตัว” ให้พระเจ้า อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้า ที่คุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหล่านั้น เพื่อคุณจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตสำหรับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 39-40     มัทธิว 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *