วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 1 โครินธ์ 10:13 “การทดลอง”

ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน
นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม
@พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น @พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้

Q1 เปาโลไม่เพียงบอกให้เรารู้ว่า “การทดลอง” เป็น “เรื่องปกติ” ที่ต้องเกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคน แต่ยังบอกเราว่า “พระเจ้า” ทรงมีส่วนช่วยเหลือเราที่เป็นผู้ที่เชื่อใน “การเผชิญหน้า” กับการทดลองอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณมี “ชัยชนะเหนือการทดลอง” ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 41-42     มัทธิว 12:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *