วันอังคารที่ 18 มกราคม เพลงคร่ำครวญ 3:25-26 “รอคอย”

@พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
@และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์
@เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอยความรอดจากพระเจ้า

Q1 คนเราส่วนใหญ่ “ไม่ชอบการรอคอย” แต่ทำไมผู้เขียนบทเพลงคร่ำครวญกลับหนุนใจเราให้ “รอคอยพระเจ้า”? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู เยเรมีย์ 29:11 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้จักที่จะ “รอคอยมากขึ้น” อย่างไร? โดยเฉพาะการรอคอยคำตอบที่จะมาจากพระเจ้า!
หมายเหตุ: เยเรมีย์ 29:11 พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 43-45       มัทธิว 12:22-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *