วันพุธที่ 19 มกราคม ฟีลิปปี 4:4 “จงชื่นชมยินดี”

จงชื่นชมยินดี@ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เปาโลสามารถ “ชื่นชมยินดี” อยู่ทุกเวลา (เสมอ)? (สังเกตคำหลัง @ และดู ปัญญาจารย์ 2:24 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจดจำเนื้อหาได้ทั้งหมด อธิษฐานขอให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้
หมายเหตุ: ปัญญาจารย์ 2:24 สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับหาความชื่นบานในการงานของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 46-48     มัทธิว 13:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *