วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 1 พงศาวดาร 16:10-11 “แสวงหา”

จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีดิ์
จงแสวงพระเจ้า และพระกำลังของพระองค์ แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป

Q1 คำว่า “จงอวด” “ผู้แสวงหา” “จงแสวงพระเจ้า” “แสวงพระพักตร์” และ “เรื่อยไป” แสดงให้เห็นถึง “ท่าทีในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า” อย่างไร? (ดู โรม 12:1-2 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 12:1-2 1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 49-50     มัทธิว 13:31-58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *