วันศุกร์ที่ 21 มกราคม กิจการ 17:23 “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น
ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’
@เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบ
ถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่

Q1 “การตอบสนอง” ของเปาโลที่มีต่อแท่นบูชาที่มีคำจารึกว่า “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก” สะท้อนให้เห็นถึง “หัวใจแห่งการประกาศ” ของเปาโลอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า เหตุฉะนั้น…)
Q2 คุณจะนำ “หัวใจแห่งการประกาศ” ของเปาโล ไปใช้ในการประกาศกับคนรอบๆ ข้างที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้อย่างไร? (ดู โรม 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 1-3             มัทธิว 14:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *