วันเสาร์ที่ 22 มกราคม โรม 8:26 “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ในทำนองเดียวกัน @พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย
เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร @แต่พระวิญญาณ
ทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

Q1 “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ที่ทรงกระทำต่อผู้ที่เชื่อทุกๆ คน ที่เปาโลได้พูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้คือสิ่งใด? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำเพื่อคุณ จะเป็น “พลัง” ให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 4-6             มัทธิว 14:22-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *