วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2 โครินธ์ 5:17 “คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ @ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
@สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

Q1 ชีวิตของ “คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” จะ “ถูกเปลี่ยนแปลง” ไปอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าในเรื่องใด อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 7-8             มัทธิว 15:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *