วันจันทร์ที่ 24 มกราคม โรม 5:10 “คืนดี”

@เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์
โดยที่พระบุตรของพระองค์ (พระเยซูคริสต์) สิ้นพระชนม์ @ยิ่งกว่านั้นอีก
เมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” กับ “การคืนดีกับพระเจ้าพระบิดา” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า” “ยิ่งกว่านั้น” และดู โคโลสี 1:20 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของการได้ “กลับคืนดีกับพระเจ้า” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ?  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลลัพธ์เหล่านั้น
หมายเหตุ: โคโลสี 1:20 และโดยพระองค์ ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์ พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 9-11           มัทธิว 15:21-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *