วันอังคารที่ 25 มกราคม โยชูวา 24:14 “จงยำเกรงพระเจ้า”

“เหตุฉะนั้น จงยำเกรงพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจ
และด้วยความซื่อสัตย์ จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสีย และท่านทั้งหลายจงปรนนิบัติพระเจ้า”

Q1 “ความยำเกรงพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การปรนนิบัติ” “ความจริงใจ” “ความสัตย์ซื่อ” และ “การละทิ้งพระอื่นๆ” อย่างไร? (ดู มาระโก 12:30 ประกอบ)
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” อย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 ข้อ
หมายเหตุ: มาระโก 12:30 และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 12-13         มัทธิว 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *