วันพุธที่ 26 มกราคม สดุดี 100:3 “เราเป็นของพระองค์”

จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์
เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

Q1 คำว่า “พระเยโฮวาห์” “ทรงเป็นพระเจ้า” “ทรงสร้างเรา” “เราเป็นของพระองค์” “เราเป็นประชากรของพระองค์” และ “เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์” ช่วยให้เราเห็นถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่างพระเจ้ากับผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร? (ดู ยอห์น 10:14 ประกอบ)
Q2 คำว่า “เราเป็นของพระองค์” มีส่วนช่วยให้คุณตระหนัก และระมัดระวังในการดำเนินชีวิตท่ามกลางคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู เอเฟซัส 5:1 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 10:14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา
เอเฟซัส 5:1 เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 14-15           มัทธิว 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *