วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 1 เปโตร 3:15 “คำแนะนำ 3 ประการ”

แต่ในใจของท่าน @จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
@จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า
ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด
@แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ

Q1 เปโตรได้ให้ “คำแนะนำ” ก่อนที่จะออกไป “ประกาศข่าวดี” ให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 3 ประการ มาใช้ในการเตรียมชีวิตของคุณสำหรับ “การประกาศข่าวดี” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 19-20         มัทธิว 18:21-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *