วันเสาร์ที่ 29 มกราคม อิสยาห์ 45:5-6 “เราเป็นพระเจ้า”

เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า
เราคาดเอวเจ้า แม้เจ้าไม่รู้จักเรา
เพื่อคนจะได้รู้ตั้งแต่ที่ตะวันขึ้น และจากที่ตะวันตก ว่าไม่มีใครนอกจากเรา
เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก

Q1 คำว่า “ไม่มีอื่นใดอีก” “นอกจากเราไม่มีพระเจ้า” “แม้เจ้าไม่รู้จักเรา” และ “คนจะได้รู้” ช่วยขยายความคำว่า “เราเป็นพระเจ้า” (ผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว) อย่างไร?
Q2 อ่าน 2 โครินธ์ 6:16 แล้วทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณมีพระเจ้าอื่นใดที่ควบคุมชีวิตของคุณ นอกเหนือจากพระเจ้าหรือเปล่า? (อาจจะเป็นรูปเคารพ บุคคล การงาน เงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ เพศ สิ่งเสพติด ฯลฯ) ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพบาป และกลับมาหาพระเจ้า
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 6:16 วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 21-22         มัทธิว 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *