วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม เอเฟซัส 3:20 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ”

#ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมาก
ยิ่งกว่าที่@เราจะทูลขอหรือคิดได้ @ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา

Q1 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ” ต้องอาศัยความจริง 2 ประการคือ @การอธิษฐาน และ @ ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยมีเป้าหมายคือสิ่งใด? (สังเกตคำหลัง #)
Q2 คำพูดที่ว่า “ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 23-24         มัทธิว 20:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *