วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2 โครินธ์ 5:10 “ต้องปรากฏตัว”

เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์
เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว

Q1 คำว่า “เราทุกคน” “ต้องปรากฏตัว” “หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์” “สมกับการที่ได้ประพฤติ” และ “แล้วแต่จะดีหรือชั่ว” เกี่ยวข้องกับ “การพิพากษา” ในวันสุดท้ายของโลกนี้อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 3:13 ประกอบ)
Q2 คุณพร้อมแค่ไหนสำหรับ “การปรากฏตัว” ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์?  อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อคุณจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนั้น
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 3:13 การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 25-26         มัทธิว 20:17-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *