วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ มัทธิว 13:23 “ดินดี”

ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้น @ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ
คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง”

Q1 “เมล็ดพืช” หมายถึง พระวจนะของพระเจ้า ส่วน “ดินดี” หมายถึงอะไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะเป็น “ดินดี” ของพระเจ้า และเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้างอย่างไร? (ดู ยอห์น 15:10-11 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 15:10-11 10 ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา เหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดา และยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์ 11 นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 27-28         มัทธิว 21:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *